szukanie zaawansowane
 [ Posty: 6 ] 
Autor Wiadomość
Kobieta Offline
PostNapisane: 3 lip 2007, o 15:17 
Użytkownik

Posty: 3
Lokalizacja: kalisz
1.1. Oblicz iloczyn skalarny dwóch wektorów równoległych, o długościach odpowiednio 2,5 i 4,8 jednostki. Jak zmieni się wartość iloczynu skalarnego, jeżeli wektory będą antyrównoległe?

1.2. Oblicz iloczyn skalarny a • b wektorów o współrzędnych kartezjańskich a = (l,2; 0; 3,1) i b= (0,5; 2,0; 0).

1.3. W dolnym rogu pokoju o wymiarach 3,5 m x 4,0 m x 2,5 m pająk poluje na muchę, która jednak ucieka, lecąc po przekątnej do przeciwległego górnego rogu pokoju. Pająk ściga muchę, biegnąc najpierw po przekątnej podłogi, a potem wspinając się wzdłuż krawędzi łączącej ściany. Wybierz wygodny kartezjański układ współrzędnych, a następnie za pomocą wektorów zapisanych w tym układzie opisz przemieszczenia każdego z owadów. Oblicz, korzystając z zapisu wektorowego, o ile dłuższą, drogę przebędzie pająk.

1.4. Oszacować swój własny wiek w sekundach. Jaki to stanowi ułamek wieku Wszechświata, który wynosi ok. 20 miliardów lat?

1.5. Oszacować masę 103 jednakowych stalowych kulek o średnicy l mm. Ile atomów żelaza zawiera pojedyncza stalowa kulka? Gęstość żelaza wynosi 7860kg/m3, a masa atomu żelaza jest równa 56 u, gdzie u = 1,66 • 10 -27kg oznacza jednostkę masy atomowej.

1.6. Kropla oleju o masie 9 • 10 -7 kg i gęstości 918kg/m3 rozpłynęła się po powierzchni wody tworząc kolistą monowarstwę (warstwę o grubości jednej cząsteczki) o średnicy 41.8 cm. Oszacować grubość tej warstwy, czyli rozmiar cząsteczek oleju w kierunku prostopadłym do powierzchni wody.

1.7. Astronomiczna jednostka długości o nazwie rok świetlny jest równa odległości, jaką przebywa światło w ciągu jednego roku. Wyrazić rok świetlny w kilometrach, przyjmując, że prędkość światła wynosi c — 3,0 • 108m/s, rok to 365 dni, a dzień to 24 h.

1.8. Zakładając, że orbita Ziemi wokół Słońca ma kształt okręgu, średnia prędkość Ziemi w jej ruchu po orbicie wynosi 29,8 • 103 m/s, pełny obieg orbity trwa 365 dni, a prędkość światła wynosi 3,0 • 108 m/s, obliczyć, jak długo biegnie światło od Słońca do Ziemi.

1.9. W ciągu pierwszej połowy czasu podróży samochód jechał z szybkością v1 = 80km/h, a w ciągu drugiej z szybkością v2 = 40 km/h. Jaka była średnia szybkość ( Szybkość średnia (v) jest równa ilorazowi całkowitej przebytej odległości ,s i czasu jej przebycia t: (v) = s/t) podczas całej podróży?

1.10. Pierwsza połowę trasy samochód przejechał z szybkością VI = 80km/h, a drugą połowę z szybkością v 2 = 40km/h. Jaka była średnia szybkość przejazdu całej trasy?

1.11. Punkt materialny rozpoczyna ruch w chwili t = 0 w początku układu współrzędnych z prędkością początkową v = (0; l)m/s i porusza się po płaszczyźnie XY z przyspieszeniem a = (2;4) m/s2. Znaleźć wektor położenia i prędkości tego punktu oraz jego szybkość w chwili t 1 = 5s.

2.1. W chwili t 1 = l s współrzędna cząstki poruszającej się ze stałą prędkością wzdłuż prostej, wybranej jako oś X, wynosi x 1 = - 3 m, a w chwili t2 = 6 s współrzędna x2 = 5 m. Korzystając z tych danych narysować wykres położenia cząstki w funkcji czasu i wyznaczyć jej prędkość.

2.2. Pociąg pasażerski dokonuje przejazdu między stacjami odległymi o 10km w ten sposób, że po ruszeniu ze stacji początkowej przez czas t 1 jedzie z przyspieszeniem a 1 = 0,lm/s2, a następnie w czasie t2 hamuje z przyspieszeniem a2 = - 0,5m/s2. Wyznaczyć czas rozpędzania pociągu t 1, całkowity czas podróży między stacjami t oraz średnią prędkość przejazdu v.

2.3. Dawid (ten, który pokonał Goliata), ćwicząc posługiwanie się procą obrotową zauważył, że procę o długości 60 cm może obracać z częstością 8 obr./s. natomiast procę o długości 90 cm może obracać co najwyżej z częstością 6 obr./s. W którym przypadku obracany w procy kamień uzyskuje większą prędkość? Ile wynosi jego przyspieszenie dośrodkowe?

2.4. Obliczyć pracę, jaką musi wykonać stała siła, aby zwiększyć prędkość prostoliniowego ruchu ciała o masie m = l kg od v 1 = 2 m/s do v2 = 6 m/s na odcinku drogi s = 10 m, jeśli wiadomo, że na całej drodze działa również siła tarcia Ft = 2 N.

2.5. Samochód jadący z prędkością 50km/h zaczyna hamować i do momentu zatrzymania przebywa odległość s=v 15m (droga hamowania). Obliczyć o ile wydłuży się droga hamowania tego samochodu jeśli jego prędkość w momencie rozpoczęcia hamowania będzie wynosić 70km/h, przy założeniu, że siła tarcia jest w obydwu przypadkach taka sama.

2.6. Kierowca o masie m = 70 kg jadący samochodem o masie M = 650 kg rozpoczyna hamowanie w odległości s = 25 m przed dostrzeżoną na drodze przeszkodą. W trakcie hamowania na samochód działa stała wypadkowa siła tarcia równa Ft = 3240 N. Obliczyć największą wartość prędkości samochodu, przy której zdoła on jeszcze wyhamować przed przeszkodą.

2.7. Łyżwiarz o masie m = 70 kg stojąc na łyżwach na lodzie, rzuca w kierunku poziomym kamień o ciężarze G = 30 N z prędkością v k = 8m/s. Korzystając z zasady zachowania pędu i twierdzenia o pracy i energii kinetycznej obliczyć, na jaką odległość przemieści się łyżwiarz po wyrzuceniu kamienia, jeśli współczynnik tarcia łyżew o lód wynosi f = 0,02.

2.8. Strumień wody o przekroju S = 6 cm2 uderza w ściankę pod kątem 60° do normalnej i sprężyście odbija się od niej bez straty prędkości. Znaleźć siłę wywieraną na ściankę, jeżeli prędkość przepływu wody w strumieniu wynosi v = 12m/s, a gęstość wody p = 1000 kg/m3.

2.9. Do elastycznej liny o długości l = 3 m i współczynniku sprężystości K = 56N/m zamocowanej do platformy umieszczonej na wysokości H = 30 m nad ziemią przymocowano amatora mocnych wrażeń, po czym zepchnięto go z platformy, pozwalając na swobodne spadanie w dół. Po rozprostowaniu lina ulega naprężeniu i rozciąga się, zatrzymując skoczka na wysokości h = 2 m nad ziemią. Korzystając z zasady zachowania energii obliczyć ciężar skoczka. Opór powietrza i ciężar liny zaniedbać. Potraktować skoczka jako punkt materialny. Przyjąć, ze lina spełnia prawo Hooke'a w całym zakresie wydłużeń. Przyspieszenie ziemskie wynosi g =9,8m/s2.

2.10. Praca wykonywana podczas pchnięcia kuli o masie m = 2 kg wyrzucanej z wysokości h = 1,5 m nad ziemią pod kątem 30° do poziomu wynosi W = 196 J. Obliczyć po jakim czasie i w jakiej odległości od miejsca wyrzucenia kula upadnie na ziemie oraz jej energię kinetyczną w tym momencie.

3.1. Kropla deszczu o objętości V = 0,1 cm3 spada z chmury z wysokości l km na ziemię, poruszając się, na skutek działania siły oporu powietrza, ruchem jednostajnym z prędkością pionową 10m/s. Oblicz pracę siły oporu powietrza na drodze spadku kropli. Przyjmij wartość gęstości wody p = 1000 kg/m3. Czy wynik będzie inny, jeśli wskutek wiejącego wiatru kropla zostanie zniesiona o 100 m w bok? Jeśli uważasz, że potrzebne są dodatkowe dane i założenia, to samodzielnie przyjmij rozsądne wartości.

3.2. Koło zamachowe w kształcie jednorodnego dysku o masie m = 5,0 kg zostało rozpędzone przez silnik o mocy P = 4kW do roboczej prędkości obrotowej w czasie l= 2,0 s. a następnie odłączone od silnika. Jaka musi być wartość siły hamującej stycznej do obwodu tego koła zamachowego, aby zatrzymać je całkowicie w ciągu 10 s? Moment bezwładności jednorodnego walca wyraża się wzorem Iw=1/2 mr2 , gdzie m oznacza całkowita masę walca, a r jego promień.

3.3. Napisz równanie ruchu drgającego harmonicznego dla oscylatora, którego maksymalne przyspieszenie w tym ruchu wynosi amax = 0,493 m/s2, okres drgań T = 2 s; a początkowe wychylenie z położenia równowagi X0 = 25 mm.

3.4. Równanie ruchu pewnego oscylatora harmonicznego ma postać x (t) = Asin(wt), gdzie x oznacza wychylenie oscylatora z położenia równowagi. A amplitudę, a ω częstość kołową drgań. Oblicz okres drgań tego oscylatora. jeśli wiadomo, że w chwili t = 3 s od rozpoczęcia ruchu oscylator ten wychyla się z położenia równowagi na odległość równą połowie amplitudy.

3.5. Jak zmieni się okres drgań wahadła matematycznego po przeniesieniu go z Ziemi na Księżyc? Potrzebne parametry fizyczne obu ciał niebieskich (promień, masa itp.) należy znaleźć w tablicach, książkach lub w Internecie.

3.6. Oblicz częstość drgań fali świetlnej o długości λ = 600 nm, rozchodzącej się w próżni.

3.7. Oblicz stosunek wartości siły przyciągania elektrostatycznego do siły przyciągania grawitacyjnego między elektronem a jądrem w atomie wodoru. Promień atomu wodoru wynosi r = 0,05 nm, wartość ładunku elementarnego e = 1,602 • 10 -19 C, masa elektronu me = 9,11 • 10 -31kg, masa protonu mp = 1835 mc, stała grawitacyjna G = 6,67 • 10 –11m3/kg·s2.

3.8. Oblicz natężenie pola elektrycznego w odległości r = 0.2nm od jednowartościowego jonu dodatniego, traktując ładunek tego jonu jako punktowy.

3.9. Na głębokości d = 1m poniżej poziomu wody o gęstości pw = 1000kg/m3 znajduje się kulka drewniana, której gęstość wynosi pk = 600kg/m3. Kulkę tę puszczono. Oblicz, na jaką wysokość h wyskoczyłaby ta kulka ponad poziom wody, gdyby nie było sił tarcia.

3.10. Oblicz, jaki promień r mają krople kapiącej wody. Przyjmij, że przewężenie cieczy w chwili odrywania się kropli ma promień równy połowic promienia kropli, napięcie powierzchniowe wody wynosi α = 0,073 N/m, a jej gęstość p = 1000kg/m3.

3.11. Pewną ilość wody przechłodzono do temperatury t0 = -5°C. Czy zakłócenie równowagi, np. przez potrząśnięcie, doprowadzi do całkowitego zamarznięcia wody? Przyjąć ciepło topnienia lodu ct = 3,3 • 105 J/kg, a ciepło właściwe wody cw = 4200 J/kgK.
Góra
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 4 lip 2007, o 00:02 
Użytkownik
Avatar użytkownika

Posty: 3393
troszkę dużo tych zadań :)
camomile87 napisał(a):
Oblicz iloczyn skalarny dwóch wektorów równoległych, o długościach odpowiednio 2,5 i 4,8 jednostki. Jak zmieni się wartość iloczynu skalarnego, jeżeli wektory będą antyrównoległe?

jeśli wektory są równoległe to iloczyn skalarny będzie wynosił 2,5*4,8 lub -2,5*4,8. A jeśli wektory będą antyrównoległe to iloczyn skalarny bedzie równy 0.
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 7 lip 2007, o 12:00 
Gość Specjalny
Avatar użytkownika

Posty: 882
Lokalizacja: Tczew
Nie, to nie jest definicja antyrównoległości :?. Zerowanie się iloczynu wektorowego zapewnia nie ich antyrównoległość, ale ortogonalność (prostopadłość) w przestrzeni liniowej z danym iloczynem skalarnym i zdefiniowaną bazą. Antyrównoległość - wektory leżą na prostych równoległych do siebie, ale mają przeciwne zwroty.

Camomile87, w większości to są zadania banalne, dlatego nie licz na, mówiąc kolokwialnie, odwalenie Twojej pracy. Znacznie mniej roboty, niż zapewne przepisywanie tych zadań na forum, zabrałoby Ci ich rozwiązanie.
Napisz chociaż, co do tej pory zrobiłaś, bądź z którymi (o ile są takie...) masz największe problemy.
Góra
Kobieta Offline
PostNapisane: 7 lip 2007, o 12:04 
Użytkownik

Posty: 3
Lokalizacja: kalisz
zadanie 2.6 nie jestem pewna i 3.4 nie umiem
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 7 lip 2007, o 13:03 
Użytkownik

Posty: 399
odp: v_{0}=\sqrt{2sgf}
s=v_{0}t-\frac{1}{2}v_{0}t = \frac{1}{2}v_{0}t \\ T=mgf \\ a=\frac{T}{m}=gf \\ f=\frac{|T|}{Q_{czlowieka}+O_{auta}} \\ t=\frac{v_{0}}{a}=\frac{v_{0}}{gf} \\ s=\frac{v_{0}}{2}\cdot \frac{v_{0}}{gf}=\frac{v_{0}^{2}}{2gf} \Longrightarrow v_{0}=\sqrt{2sgf}
Znak |T| oznacza bardziej sama wartość a niżeli wartość bezwzględną
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 7 lip 2007, o 14:49 
Użytkownik
Avatar użytkownika

Posty: 3393
x(3)=Asin(3\omega)=\frac{1}{2}A\\sin(3\omega)=\frac{1}{2}
rozwiążesz to równanie, i potem \omega=\frac{2\Pi}{T} z tego sobie wyznaczysz T i podstawisz wyliczoną \omega
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 zadania z fizyki - zadanie 3
Mam takie 5 krótkich zadań z fizyki, proszę o pomoc: 1. Pojazd o masie 2400 kg jedzie po poziomej drodze z prędkością 72km/h. Po wyłączeniu silnika pojazd przejechał jeszcze 400m i zatrzymał się. Oblicz - średni współczynnik tarcia - czas i siłę ha...
 slawoj5  4
 zadania z fizyki - zadanie 5
Jaką pracę należy wykonać aby rozpędzić koło napędowe do prędkości n=120 obr/min, jeżeli masa koła m=0,5t i jest rozmieszczona równomiernie na obwodzie koła r=0,75m. Kula i walec o jednakowych promieniach znajdują się u podstawy równi. Oba...
 marcinmrag  0
 zadania z fizyki - zadanie 8
Witam jestem nowy a z fizyką nie żyja za pan brat Moj Wykladowca to chyba szaleniec.... podczas rozwiazywania 1 zadania porusza 100 roznych tematów i za kazdym jak...
 Jedaj1990  4
 Zadania Z fizyki
hejcio mam problem;-/ pomozcie mi z tymi zadankami: 1)odleglosc miedzy sasiednimi grzbietami fal morskich wynosi 9\mbox{m}. jaka jest predkosc fal biegnacych prostopadle do ladu,gdy uderzaja one o brzeg 15[...
 Paulina152006  2
 Zadania z Fizyki - zadanie 4
Proszę o rozwiązanie poniższych zadań,są mi bardzo potrzebne a jestem zielony z fizyki. 1:Przyjmujac ze wszechswiat rozwija sie w sposob opisany modelem Wielkiego Wybuchu od ok 14 miliardow lat oblicz jaka czesc tego czasu stanowily wszystkie ery ...
 nowaera  0
 zadania z fizyki - zadanie 6
prosze o pomoc w rozwizaniu zadan: Zad. 1 W jakiej odległości od siebie należy umieścić dwa ładunki dodatnie o wartości 1 mikro C, aby odpychały się siłą 10 N? Zad. 2 Główne wyładowanie w piorunie trwa ok 10 mikro s. Jaki ładunek przenosi wyładowan...
 meth.d  1
 zadania z fizyki - zadanie 7
1.Do długiego cylindrycznego naczynia nalano tyle wody że pozostał nad nią słup powietrza o wysokosci 15cm po przystawieniu do wylotu rury drgającegpo kamertonu uzyskano wyrażne wzmocnienie dżwięku o częstotliwości? 2. Wysuwając w puzonie ruchomą cz...
 moniska0162  0
 Zadania z fizyki - zadanie 9
Witam pani zadała nam 3 zadania z fizyki one są bardzo trudne a ich nie umiem rozwiązac. Te zadania mam przynieśc na jutro,jak ich nie zrobie to dostane jedynke.Bardzo proszę o pomoc.Z góry bardzo dziękuje. Zad 1 Oblicz objętośc jaką zajmuje w temp 2...
 Michcio10  0
 PRZELICZNIE JEDYNOSTEK-zadania
144 km/h ile to się równa m/s ? 50 m/s ile to się równa km/h ? 20 dag/cm3 ile to się równa kg/m3 proszę o szybką odpowiedź/ pozdrawiam...
 Anonymous  2
 Zadanie (Metotdologia fizyki)
Witam wszystkich Mam klopot z takim zadaniem: "Wobraz sobie, ze lezysz w dzien rownonocy na plazy znajdujacej sie na rowniku i obserwujesz w tej pozycji zachod Slonca. w chwili, gdy slonce znika Ci z oczu wlaczasz stoper, wstajesz wznoszac oczy...
 pennywise  2
 Kinematyka punktu materialnego - zadania.
akurat 1 i drugie zadanie mam chodzilo mi o to z barka ;] 4i pół roku tzreba czekać na taka odp......
 Anonymous  3
 3 Zadania z fizyki
Bardzo byl bym wdzieczny za rozw. tych prostych zadan chodzi mi tu o poprawnosc wyniku... Chcial bym spr. z moim rozw. Pozdrawiam i dziekuje bardzo... Zadania: 1. O...
 dziorki  4
 Równia pochyła-zadania.
1. Obliczyc, ktore z cial szybciej dotoczy sie do podstawy rowni o dlugosci 10m jezeli jednym z cial jest piłka o masie = 2kg i promieniowi r=10cm a drugim walec o takich samych parametrach 2. Oblicz jaka predkosc poczatkowa miao kolo jezeli zatrzya...
 Anonymous  6
 Zadanie z fizyki
Granat został rzucony z prędkością v pod kątem α do poziomu. W najwyższym punkcie toru granat rozpadł się na dwa odłamki o jednakowych masach. Pierwszy odłamek kontynuował lot w pierwotnym kierunku z prędkością 2v. Znaleźć odległość punktu upadk...
 Anonymous  4
 Zadania z pracy
Mam pytanie co do pewnych zadań z pracy. Konkretnie chodzi o 2 zadania ze zbioru zadań R. Subiety - 8.19 i 8.20. Treść pierwszego z nich, to: Wykopano studnię o głębokości 20 m i powierzchni przekroju 3m^{2}. Ile wynosi ...
 ONA  1
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) ParaRent.com